Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Gewestelijke strategieën

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Om in deze missie te slagen, werden een aantal strategieën ingevoerd.

Go4Brussels 2030

De Strategie Go4Brussels is het strategisch beleidsplan van de Brusselse regering. De Strategie Go4Brussel 2030 gaat uit van een partnergerichte aanpak met een visie die het mogelijk maakt de verschillende initiatieven van de Regering te integreren. Zij biedt gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.

Het regeerakkoord 2019-2024 legt de grondslagen vast voor een Strategie Go4Brussels 2030, die voortbouwt op de Strategie Go4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers:

  •     een Strategie uitwerken om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie;
  •     de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op de kwalificaties en de allianties werk-milieu ondersteunen.

Dit vertaalt zich in 17 doelstellingen en beleidswerven die inzetten op economische transitie, werk & opleiding, mobiliteit en vele andere thema’s.

Meer weten over Go4Brussels 2030.

De Gewestelijke strategie voor economische transitie ("shifting economy")

De strategie vormt een globaal actieplan voor de transformatie van de economie, dat alle actoren en sectoren van het gewest wil betrekken.

DE GSET steunt daarvoor op twee grote principes:

  • het economische beleid afstemmen op de klimatologische, ecologische en sociale doelstellingen die voorgesteld worden in de Gewestelijke Beleidsverklaring, de Klimaatordonnantie en de strategie Go4Brussels 2030 (waarin onder andere het plan vervat zit om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn);
  • alle gewestelijke plannen en strategieën samenbrengen, met name het Industrieplan, de Small Business Act (SBA), NextTech, het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), het HABP, GoodFood, Renolution en Good Move, zodat het sectorspecifiek beleid coherent is met de algemene beleidsvisie.

De drijfveer van de GSET is bedrijven daarin begeleiden, en de strategie wil daarbij inclusief zijn. Het gaat niet om een ogenblikkelijke maar om een geleidelijke transitie, met maatregelen gaande van een bedrijf op weg helpen met ecologisch beheer tot het volledig omgooien van een bedrijfsmodel.

De strategie zal dus dienen om enerzijds alle economische instrumenten van het gewest te heroriënteren naar die ambitie en anderzijds de transitie van de bedrijven te vergemakkelijken.

Meer weten over shifting economy

Small Business Act

De zogenaamde 'Small Business Act' of SBA is een actieplan met de bedoeling kmo's en het ondernemerschap in Brussel te ondersteunen. De Brusselse Small Business Act bevat 77 maatregelen binnen 5 ontwikkelingspijlers die tussen 2016 en 2025 zullen doorgevoerd worden:

  1. Een ondernemingsvriendelijk klimaat tot stand brengen, ongeacht de levensfase van de onderneming of zijn model (starten, consolideren, overdragen, transitie naar een groene economie...);
  2. De toegang tot financiering verbeteren, met behulp van een kredietbemiddelaar (ontwikkeling van een gewestelijke strategie voor microkrediet, verhoging van de microfinancieringscapaciteit);
  3. De diversiteit van de ondernemers en ondernemingen ondersteunen via gesegmenteerde maatregelen;
  4. De relaties tussen de kmo's en het Gewest verbeteren door de administratie meer "business friendly" te maken;
  5. De ondernemingen ondersteunen in hun ontwikkeling (innovatie, internationalisering, digitalisering, kringloopeconomie...).

Good Food

De Good Food-strategie is erop gericht een duurzamer voedingssysteem op te zetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer weten over "Good Food"

Terug naar boven